Kalkulator podatku od dywidendy (netto, brutto)

Dla inwestorów akcji jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycji jest dywidenda, którą spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Otrzymując dywidendę, warto jednak pamiętać, że jest ona opodatkowana. Jak więc szybko obliczyć, ile dokładnie netto otrzymamy z wypłaconej dywidendy? Pomocny będzie nasz kalkulator dywidendy netto/brutto.

Jak to działa?

 1. Wprowadź dane: Wprowadź liczbę posiadanych przez Ciebie akcji oraz wartość dywidendy wypłacanej za jedną akcję.
 2. Obliczenia: Kalkulator automatycznie oblicza całkowitą dywidendę brutto oraz kwotę podatku, jaki zostanie potrącony w związku z opodatkowaniem dywidendy. W Polsce stawka podatkowa od dywidendy wynosi 19%.
 3. Wynik: Dzięki kalkulatorowi dowiesz się, ile wyniesie Twoja dywidenda netto po odliczeniu podatku.

Całkowita dywidenda brutto:

Podatek (19%):

Dywidenda netto:

Jak obliczyć podatek od dywidendy – przykład

Okej, przedstawmy przykład obliczenia podatku od dywidendy. Załóżmy, że inwestor posiada akcje pewnej spółki, która wypłaca dywidendę, i musi zapłacić podatek od uzyskanej dywidendy. W Polsce stawka podatku od dywidendy wynosi zazwyczaj 19%.

Dane:

 • Liczba posiadanych akcji: 100 szt.
 • Wartość dywidendy za jedną akcję: 5 zł.

Krok po kroku:

Obliczenie całkowitej dywidendy brutto:

 • Dywidenda brutto=Liczba akcji × Wartość dywidendy za jedną akcję
 • Dywidenda brutto=100×5
 • Dywidenda brutto=500 zł

Obliczenie podatku od dywidendy:

 • Podatek=Dywidenda brutto×Stawka podatkowa
 • Podatek=500×0.19
 • Podatek=95 zł

Obliczenie dywidendy netto:

 • Dywidenda netto=Dywidenda brutto−Podatek
 • Dywidenda netto=500−95
 • Dywidenda netto=405 zł

Podsumowanie

Inwestor otrzymał 500 zł dywidendy brutto. Z tej kwoty musi zapłacić 95 zł podatku, więc ostatecznie na jego konto wpłynie 405 zł dywidendy netto.

  Ślepy fundusz powierniczy

Proszę pamiętać, że w różnych krajach stawki podatkowe od dywidendy mogą być różne, a także mogą obowiązywać różne ulgi i wyjątki. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym w kwestii dokładnych obliczeń i możliwości optymalizacji podatkowej.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku netto spółki wypłacana akcjonariuszom w proporcji do liczby posiadanych przez nich akcji. Jest to forma wynagrodzenia dla akcjonariuszy za zaangażowanie kapitału w danej spółce. Dywidenda może być wypłacana w różnych formach, najczęściej jest to gotówka, ale może też przyjmować formę dodatkowych akcji czy innych aktywów.

Kilka kluczowych informacji o dywidendzie:

 1. Decyzja o wypłacie: O tym, czy dywidenda zostanie wypłacona, jak również o jej wysokości, decydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia.
 2. Data dywidendy: Spółki zwykle ogłaszają datę, do której trzeba być zarejestrowanym akcjonariuszem, aby mieć prawo do dywidendy (tzw. „data dywidendy”).
 3. Opodatkowanie: W wielu krajach dywidenda podlega opodatkowaniu. W Polsce stawka podatkowa od dywidendy wynosi 19%.
 4. Regularność wypłat: Niektóre spółki wypłacają dywidendy regularnie (np. kwartalnie, półrocznie, rocznie), podczas gdy inne mogą to robić nieregularnie lub wcale, reinwestując zyski w rozwój biznesu.
 5. Wskaźnik dywidendy: Jest to stosunek wypłacanej dywidendy do ceny akcji. Pokazuje, jaki procentowy zwrot w formie dywidendy akcjonariusz otrzyma w stosunku do aktualnej ceny akcji.

Dla wielu inwestorów dywidenda jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdyż stanowi ona źródło bieżących przychodów z inwestycji w akcje. Jednak warto pamiętać, że wysoka dywidenda nie zawsze oznacza dobrą inwestycję. Ważne jest również analizowanie perspektyw rozwoju spółki, jej zdolności do generowania zysków w przyszłości oraz stabilności wypłat dywidend.

Dodaj komentarz