Czym są akcje?

Akcje są papierami wartościowymi, które stwierdzają udział w danej firmie czy przedsiębiorstwie.

Akcje są imienne lub na okaziciela, lecz przedmiotem obrotu giełdowego mogą być jedynie te drugie, ponieważ są wystandaryzowanymi instrumentami finansowymi. Akcje imienne należy więc pozbawić cech indywidualnych i wtedy mogą być wprowadzone do obiegu.

Można też akcje podzielić na inny sposób, np. na zwykłe i uprzywilejowane. Rodzaj i stopień uprzywilejowania jest różny, może być związany z wielkością dywidendy wypłacanej na akcję, jednak musi zostać on zapisany w statucie spółki.

Kolejnym ważnym bardzo podziałem jest na akcje w postaci fizycznej i akcje zdematerializowane. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być tylko te drugie, one są zapisane w postaci zapisu komputerowego, co jest wykorzystywane obecnie na wszystkich najważniejszych giełdach na świecie. Poprawia to szybkość, a także zabezpiecza obrót giełdowy.

Akcje są oczywiście instrumentem finansowym związanym z ryzykiem. Jeśli widać, że spółka dobrze działa na rynku, rozwija się, to wiadomo, że wartość akcji jej wzrośnie i być może, jeśli jest to zapisane w statucie, zostanie wypłacona dywidenda. Należy pamiętać, że przy obecnej gospodarce możliwe są trudności ze sprzedażą własnych produktów, co może prowadzić do spadku wartości akcji, a niekiedy nawet do całkowitej straty wartości akcji spółek, które chylą się ku upadkowi.

Kolejnym pojęciem związanym z akcjami są prawa akcjonariuszy, czyli ich posiadaczy.

Jednym z ważniejszych jest prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jest to organ stojący na czele w spółce akcyjnej.  To prawo daje prawo głosu, czyli uczestniczenia w decyzjach spółki dotyczących jej rozwoju, przyszłości i wielu innych. Im większy udział w akcjach danej spółki, tym głos danego akcjonariusza jest istotniejszy.

  Czym jest strategia kalendarzowa?

Drugim z kolei prawem akcjonariuszy jest prawo do udziału w zyskach, czyli do dywidendy. Jest to prawo majątkowe, wysokość dywidendy na każdą akcję zależy od wielkości już zdobytego zysku i także od walnego zgromadzenia. Nie jest to powszechnie stosowane, natomiast jej wypłacanie przyciąga rzesze inwestorów.

Kolejne jest prawo poboru nowych akcji.  Jest stosowane, gdy następują nowa emisja akcji przez spółkę, zwyczajnie oznacza pierwszeństwo zakupu nowych akcji przez dotychczasowy posiadaczy akcji tej spółki. Jeśli nowa emisja akcji zostałaby przejęta przez nowych akcjonariuszy, to zmniejszyłby się udział obecnych akcjonariuszy do całkowitej sumy kapitału akcyjnego spółki, a dzięki możliwości skorzystania z tego prawa, jest możliwość zachowania stanu posiadania w spółce. Można też dodać, że prawo poboru może być przedmiotem obrotu na giełdzie jako samodzielny papier wartościowy.

Ostatnim ważnym prawem jest prawo do akcji. Proces wprowadzenia nowych akcji do obrotu publicznego może trwać kilka tygodni. Ważną cechą tego instrumentu jest to, że może być przedmiotem obrotu już niedługo po przydziale akcji, a przed ich prawnym zarejestrowaniem w sądzie. Obecnie prosperujące spółki coraz chętniej korzystają z tej możliwości, przyciągając nowych akcjonariuszy.

Warto też wiedzieć, jakie są główne charakterystyki akcji, a najważniejsze to :

  1. Wartość nominalna
  2. Wartość emisyjna
  3. Wartość rynkowa
  4. Wartość księgowa
  5. Stopa dywidendy.

Dodatkowo warto wspomnieć, że akcje ważniejszych firm o dużej renomie są nazywane „blue chips”. Mają stabilny kurs, a udział w zyskach jest wypłacany regularnie.

  Makroekonomia i instrumenty makroekonomiczne

Są też akcje groszowe, o bardzo niskiej wartości nominalnej, niekiedy nawet kilka groszy. Jednakże powoli rezygnuje się z nich, zostaną wycofane z GPW właśnie z powodu zbyt niskiego kursu.

1 komentarz do “Czym są akcje?”

Dodaj komentarz