Gospodarka Meksyku

Stan gospodarki Meksyku na początku XXI wieku

Gospodarka Meksyku w 2015 roku była na 15 miejscu na świecie pod względem produktu krajowego brutto (PKB) nominalnego i na 11 miejscu biorąc pod uwagę siłę nabywczą (PPP), według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund)[1].

Poniżej przedstawione zostały wartości PKB brutto Meksyku w miliardach dolarów amerykańskich w latach 2003-2015. Można na ich podstawie zauważyć trend wzrostowy. W 2003 roku PKB Meksyku wynosiło 729,34 miliarda dolarów USD, natomiast w 2015 roku było to już 1170,56 miliardów dolarów USD. Średnioroczne tempo wzrostu PKB w tym okresie kształtowało się na poziomie 3,74 %.

Produkt krajowy brutto Meksyku w miliardach dolarów amerykańskich, 2003-2015

PKB Meksyku

Źródło: The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&locations=MX&start=2003

Od czasu kryzysu walutowego w Meksyku na przełomie 1994 i 1995 roku rządzący poprawili podstawy makroekonomiczne w kraju. Gospodarka Meksyku nie ucierpiała zbytnio podczas kryzysu w Ameryce Południowej w 2002 roku i utrzymał on dodanie, choć niskie tempo wzrostu po krótkim okresie stagnacji w 2001 roku. Jednakże Meksyk był jednym z krajów Ameryki najbardziej dotkniętych przez recesję z 2008 roku, co można zauważyć na powyższym wykresie.

Meksykańska gospodarka charakteryzuje się bezprecedensową stabilnością makroekonomiczną, która pozwoliła obniżyć inflację i stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu oraz zwiększyła PKB per capita. Pomimo tego, występują ogromne różnice pomiędzy ludnością miejską i wiejską, stanami północnymi i południowymi[2].

Niektóre z nierozwiązanych problemów obejmują modernizację infrastruktury, ulepszenie systemu podatkowego i prawa pracy oraz zmniejszenie nierówności dochodów. Dochody z podatków, które w 2015 roku wyniosły łącznie 15,9 % PKB kraju, były najniższe spośród 36 krajów zrzeszonych wówczas w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)[3].

Przemysł i usługi w Meksyku

Gospodarka Meksyku zawiera szybko rozwijające się nowoczesne sektory przemysłowe i usługowe z rosnącą własnością prywatną. Ostatnie administracje rządowe wpłynęły na powiększenie się konkurencji w portach, kolejach, telekomunikacji, wytwarzaniu energii elektrycznej, dystrybucji gazu ziemnego i portach lotniczych, mając na celu modernizację infrastruktury[4].

Jako gospodarka zorientowana na eksport, ponad 90% meksykańskiego handlu jest przedmiotem umów o wolnym handlu (FTA) z ponad 40 krajami, w tym z Unią Europejską, Japonią, Izraelem oraz znaczną częścią Ameryki Środkowej i Południowej.

Najbardziej wpływową umową o wolnym handlu jest Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), który wszedł w życie w 1994 roku i został podpisany w 1992 roku przez rządy Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. W 2006 roku handel z tymi dwoma północnymi partnerami Meksyku stanowił prawie 90% eksportu i 55% importu[5].

  Teoria dualnego rynku pracy

W 2015 roku siła robocza Meksyku wynosiła 52,8 milionów ludzi (przy całej populacji wynoszącej. OECD i WTO (Światowa Organizacja Handlu) określają pracowników meksykańskich jako najciężej pracujących na świecie pod względem liczby godzin przepracowanych rocznie, chociaż rentowność na roboczogodzinę pozostaje niska.

Jednym z najbardziej kompleksowych mierników inflacji jest tak zwany deflator produktu krajowego brutto. Deflator jest miarą średniego wzrostu cen w zakresie dochodu narodowego i obliczany jest przez podzielenie PKB nominalnego przez PKB realny. Poniższy wykres przedstawia poziom inflacji mierzony deflatorem PKB w latach 2003-2015. Na przestrzeni tych lat widoczny jest lekki trend spadkowy. Średnia wartość deflatora PKB w tym zakresie lat wyniosła 4,87 %.

Poziom inflacji w Meksyku w latach 2003-2015 mierzonej wg deflatora PKB

obraz 1
Źródło: The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG.AD?end=2015&locations=MX&start=2003

Repatriacja środków pieniężnych na linii USA – Meksyk

Meksyk jest głównym odbiorcą zagranicznych transferów pieniężnych, wysyłanych głównie przez Meksykanów pracujących w Stanach Zjednoczonych, o łącznej wartości 27 miliardów dolarów w 2016 roku. Większość przekazów pieniężnych jest wykorzystywanych do natychmiastowej konsumpcji, jest to na przykład żywność, zakwaterowanie, opieka zdrowotna, edukacja, jednak niektóre zbiorowe transfery pieniężne wysyłane przez meksykańskich migrantów ze Stanów Zjednoczonych do ich rodzimych społeczności w Meksyku są wykorzystywane do wspólnych projektów i poprawy infrastruktury w ramach meksykańskiego programu 3×1[6].

Program 3×1 zapoczątkowany został w 2002 roku i polega on na tym, że każde jedno meksykańskie peso przesłane przez migrantów jest podwajane przez władze federalne, stanowe i miejskie. Migranci uczestniczą w tym programie poprzez kluby lub federacje zarejestrowane w meksykańskich konsulatach w Stanach Zjednoczonych i łączą swoje przekazy generowane przez działalność charytatywną. W latach 2010-2012 te transfery pieniężne wynosiły średnio 36 milionów dolarów rocznie, a rząd dokładał do tego dodatkowe 100 milionów dolarów rocznie ze swojego budżetu[7].

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) w 2010 roku w Meksyku wyniosły 17,7 miliarda dolarów amerykańskich, był to lekki wzrost w porównaniu z 2009 rokiem, ale poniżej szczytowych wyników w 2012 roku. Globalny kryzys gospodarczy w 2008 i 2009 roku spowodował znaczący spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestycje portfelowe, czyli pośrednie inwestycje zagraniczne to 37,1 miliarda dolarów amerykańskich w 2010 roku, z czego większość stanowiły obligacje[8].

  Makroekonomia i instrumenty makroekonomiczne

Sektor rolniczy w Meksyku stanowi 5% PKB kraju i zatrudnia 13,7 % siły roboczej. Zaledwie 13 % powierzchni państwa to tereny uprawne, z czego mniej niż 3 % jest nawadniane. Najbardziej dochodowymi uprawami są pomidory, kukurydza, trzcina cukrowa, sucha fasola i awokado. Spore dochody są również czerpane z produkcji wieprzowiny, wołowiny, drobiu i produktów mlecznych.

Wdrożenie Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu otworzyło meksykański sektor rolniczy na siły globalizacji i konkurencji, a niektórzy rolnicy znacznie skorzystali z większego dostępu do rynku. Jednak strukturalne nieefektywności istniejące od dziesięcioleci nadal ograniczają poprawę produktywności i poziomu życia wielu osób w rolnictwie. Nieefektywności te obejmują przewagę drobnych producentów, brak infrastruktury, niewystarczające możliwości kredytowe, wspólna struktura gruntów wśród wielu rolników oraz duża liczba ludności wiejskiej, która nie jest częścią formalnej gospodarki.

Szacuje się, że połowa meksykańskich producentów rolniczych uprawia rolę tylko na własne potrzeby, a ponad 60 % produkuje kukurydzę lub fasolę. Większość z tych rolników uprawia 5 hektarów lub mniej, jednakże liczba farmerów stale spada, ponieważ szukają lepszych możliwości zatrudnienia poza rolnictwem[9].

Dziękujemy za pomoc autorowi bloga VPN Meksyk w napisaniu tego artykułu naukowego.

Średnioroczne tempo wzrostu PKB w Meksyku w latach 2003-2015

tempo wzrostu pkb meksyk
Źródło: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&locations=MX&start=2003

[1] World Economic Outlook Database April 2015, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx

[2] The World Bank – Mexico Overview, http://www.worldbank.org/en/country/mexico/overview

[3] Compare your country by OECD, https://www1.compareyourcountry.org/tax-revenues/en/0/675+677+678+679/default/2013-2015

[4] Mexico Energy Policy, Laws and Regulations Handbook Volume 1 Strategic Information and Basic Laws, International Business Publications, Lulu.com, Morrisville 2015, s. 33

[5] North America – Mexico – The World Factbook – Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html#Econ

[6] Mexico Energy Policy…, op. cit., s. 34

[7] Mexican migrant support program to improve with IDB support – IADB, https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2012-09-20/mexican-migrant-support-program-3×1%2C10117.html

[8] Mexico Energy Policy…, op. cit., s. 34

[9] Mexico Energy Policy…, op. cit., s. 35

Dodaj komentarz