Term Sheet czyli zbiór ustaleń z inwestorem

Term sheet to ważny element współpracy pomiędzy inwestorem a startupem, który zapoczątkowuje proces negocjacji inwestycyjnych. Ten wstępny i niewiążący dokument ma kluczowe znaczenie dla obu stron, gdyż może stanowić podstawę przyszłej umowy inwestycyjnej, wskazując na oczekiwania, cele i prawa zarówno inwestora, jak i założyciela przedsiębiorstwa. Ujawnia on warunki finansowania, udziałów oraz strukturę przepływów kapitałowych, co pomaga obu stronom dostosować swoje oczekiwania i wzajemne ustępstwa przed zawarciem ostatecznej umowy.

Podstawowe informacje

 • Term sheet to wstępny dokument określający kluczowe warunki inwestycji.
 • Jego zawartość odzwierciedla oczekiwania obu stron co do współpracy i finansowania.
 • Wartość term sheet wynika z tego, że może kształtować przyszłą umowę inwestycyjną.
 • Porozumienie obejmuje klauzule dotyczące udziałów, struktury finansowania czy opcji exitu.
 • Konsultacja z doświadczonym prawnikiem na etapie negocjacji term sheet jest zalecana w celu zabezpieczenia interesów obu stron.

Rola i Znaczenie Term Sheet w Procesie Inwestycyjnym

Term sheet, jako integralna część procesu inwestycyjnego, stanowi podstawę do rozmów pomiędzy inwestorem a założycielem firmy. Służy określeniu kluczowych warunków biznesowych, na których oparta będzie przyszła umowa inwestycyjna i odgrywa kluczową rolę we wstępnych negocjacjach i kolejnych etapach inwestycji.

Pierwszy krok w negocjacjach z inwestorem

Na etapie negocjacji term sheet obie strony – inwestor i założyciel startupu, mają okazję zbadać wspólne zrozumienie celów, oczekiwań i możliwości oferowanych przez inwestycję w startup. Ustalenia wynegocjowane na tym etapie stanowią podstawę do dalszych rozmów i zostają wprowadzone do ostatecznej formy umowy inwestycyjnej.

Jak term sheet wpływa na dalsze etapy inwestycji

Zapisy zawarte w term sheet mają znaczący wpływ na dalsze etapy inwestycji. Określają między innymi strukturę własności przedsiębiorstwa po transakcji, zasady finansowania czy również warunki wyjścia kapitałowego (exit). Europejskie term sheety używają klauzul takich jak antyrozwodnienie, drag along i tag along, które mają istotne znaczenie dla ochrony interesów inwestora.

Wprowadzenie term sheet do procesu inwestycyjnego pomaga uniknąć nieporozumień pomiędzy stronami oraz wypracować wspólną koncepcję dla dalszego współdziałania. Sukces negocjacji term sheet zwiększa szanse na owocne etapy inwestycji i ostateczne zawarcie umowy inwestycyjnej.

Podstawowe Elementy Term Sheet

Elementy Term Sheet

Negocjacje term sheet odgrywają kluczową rolę w procesie inwestycyjnym, gdyż mają bezpośredni wpływ na kształt przyszłej umowy inwestycyjnej. Ich wyniki są doprecyzowywane i uwzględniane w dalszych zapisach umowy, co oznacza, że poszczególne ustalenia oraz stanowiska stron mogą zadecydować o przyszłych prawach i obowiązkach wszystkich wspólników.

W trakcie negocjacji term sheet, założyciele firmy oraz potencjalni inwestorzy przechodzą przez poszczególne klauzule, ustalając wartość inwestycji, strukturę udziałów, warunki exitu oraz inne istotne aspekty współpracy. Osiągnięcie kompromisu zapewnia właściwe wyważenie praw i obowiązków stron oraz zgodność planowanej inwestycji z celami biznesowymi startupu.

  Ile zarabia ajent na stacji paliw?

Skuteczne negocjacje term sheet opierają się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron
 2. Wykazanie wartości biznesowej ze strony startupu
 3. Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej
 4. Prowadzenie negocjacji w sposób uczciwy i transparentny

Warto podkreślić, że odpowiednie przygotowanie do negocjacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zadowalających wyników. Startupy powinny być zatem zaangażowane w analizę rynku, due diligence oraz opracowywanie strategii negocjacyjnej u boku doświadczonych ekspertów.

Ostatecznie, negocjacje term sheet są nie tylko etapem budowania zaufania między inwestorem a założycielem firmy, ale również doskonałą okazją do wzajemnego poznania celów, oczekiwań oraz wizji obu stron. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy uczestnicy procesu negocjacyjnego mieli świadomość tego, jak zawarte ustalenia wpłyną na kształt przyszłej umowy inwestycyjnej oraz długo- i krótkoterminowe efekty współpracy.

Porady dla Startupów przy Przygotowaniu do Negocjacji Term Sheet

Aby osiągnąć sukces w negocjacjach term sheet, startupy powinny dobrze się przygotować, zaczynając od dogłębnej analizy rynku oraz przeprowadzenia due diligence. Proces ten pozwala ocenić ryzyko związane z planowaną inwestycją oraz zebrać szczegółowe informacje na temat firmy, strategii dystrybucji i rozwoju.

Analiza rynku i due diligence przed negocjacjami

 1. Wykonaj analizę konkurencji, aby zrozumieć pozycję swojego startupu w stosunku do innych podmiotów na rynku.
 2. Zbadaj główne trendy i możliwości rozwoju branży oraz preferencje klientów, aby być w stanie najlepiej dostosować ofertę swojej firmy.
 3. Dokonaj oceny wartości swojego przedsięwzięcia, kończąc na realnej wycenie firmy, która będzie interesująca dla inwestora.

Przygotowanie do negocjacji obejmuje również zrozumienie własnych potrzeb i oczekiwań wobec potencjalnej inwestycji oraz ustalenie, których warunków finansowych i operacyjnych można i nie można zaoferować inwestorowi.

Wybór doradcy prawnego i strategicznego

Wybór doświadczonego doradcy prawnego dla startupów oraz eksperta w doradztwie strategicznym może okazać się kluczowe dla równomiernego rozłożenia praw i obowiązków wynikających z przyszłej umowy inwestycyjnej oraz zabezpieczenia interesów startupu. Specjaliści tego typu mogą pomóc w:

 • Przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla inwestora oraz prezentacji wartości dodanej oferowanej przez startup.
 • Uzyskaniu informacji zwrotnych na temat preferencji inwestora oraz przeprowadzeniu negocjacji w atmosferze otwartości i współpracy.
 • Ocena ryzyka oraz możliwości korzystania z różnych opcji finansowych i prawnych w ramach negocjacji term sheet.
 • Stworzenie optymalnych warunków współpracy pomiędzy inwestorem a startupem, które świadczy o wzajemnych zaufaniu oraz długofalowych planach.

Przede wszystkim, niezbędne jest przygotowanie do negocjacji mając na uwadze swoje cele oraz możliwości rozwoju. Dobrze przemyślane i zaplanowane negocjacje term sheet mogą znacząco wpłynąć na długoterminowe korzyści dla startupu, jego założycieli oraz inwestorów.

Praktyczne Przykłady Term Sheet i Ich Analiza

Termin term sheet może występować w różnych wariantach, w zależności od rodzaju inwestora, lokalizacji geograficznej czy konkretnej branży. Aby lepiej zrozumieć, jak wyglądają w praktyce, poniżej znajdziesz kilka przykładów term sheet oraz analizę ich kluczowych elementów.

  Metoda 6 słoików T. Harva Ekera

W praktyce term sheet może się różnić w zależności od regionu, w którym inwestycja zostaje przeprowadzona. Na przykład, w przypadku amerykańskiego rynku, czyli Doline Krzemowej, term sheet zwykle zawierają więcej szczegółów i są bardziej kompleksowe niż te używane w Europie. Warto zwrócić uwagę na te różnice podczas analizowania swojego term sheet, aby nie przeoczyć istotnych informacji.

 1. Term sheet dla funduszu venture capital (VC): W term sheetach przygotowywanych przez fundusze VC, często znajdują się klauzule dotyczące zagwarantowania określonego pre-emption right (_prawo pierwokupu_), które pozwala inwestorowi ukauczestniczenia w kolejnych rundach finansowania na swoich własnych warunkach. Ponadto, zawierają klarownie zapisane warunki dotyczące praw inwestora w sprawach zarządzania i decyzyjnych.
 2. Term sheet dla anioła biznesu: W przypadku term sheetów przygotowanych przez anioły biznesu, takie klauzule jak prawo przyciągania (_drag along_) mogą być mniej rygorystyczne dla założycieli, a zamiast tego może być większy nacisk na współpracę, mentorowanie i przekazywanie wiedzy z inwestora na założyciela.

Analiza term sheet powinna koncentrować się na wszystkich kluczowych klauzulach i warunkach zawartych w dokumencie. Obejmuje to analizę struktury udziałów, warunków związanych z finansowaniem, a także zabezpieczeniem interesów obu stron – inwestora i startupu. Niezależnie od rodzaju term sheet, który masz przed sobą, istotne jest zrozumienie jego składników oraz ich wpływu na przyszłą umowę inwestycyjną.

Wszelka dokumentacja inwestycyjna, w tym term sheet, powinna być starannie analizowana przed rozpoczęciem współpracy z inwestorem, tak aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych lub konfliktów interesów między stronami w przyszłości.

Wniosek

Term sheet odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie inwestycyjnym, służąc jako fundament do negocjacji biznesowych między startupem a potencjalnym inwestorem. Podsumowując, jego znaczenie polega na przedstawieniu kluczowych warunków współpracy, które będą wpływały na przyszły kształt umowy inwestycyjnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na klauzule zabezpieczające interesy obu stron.

Ważna jest również świadomość tego, że wynik negocjacji term sheet bezpośrednio oddziałuje na kolejne etapy inwestycji, w tym na zawarcie ostatecznej umowy. Dlatego kluczowe jest zadbanie o właściwe przygotowanie do negocjacji, przeprowadzenie analizy rynku oraz due diligence oraz zaangażowanie doświadczonych doradców prawnych i biznesowych, którzy pomogą w jak najlepszym przedstawieniu i zabezpieczeniu interesów startupu.

Podsumowując, term sheet jest niezbędnym dokumentem dla każdej z firm, które planują pozyskiwanie funduszy na rozwój. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tej wiedzy oraz biegły sposób prowadzenia negocjacji doprowadzi startup do podpisania korzystnej dla obu stron umowy inwestycyjnej.

Dodaj komentarz