O podstawach kredytów bankowych

Czym jest kredyt bankowy?

Jest to umowa, która jest zawierana „na piśmie” pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kredytodawcą, którym zazwyczaj jest jeden bank umożliwia udostępnienie danej kwoty gotówki na określony cel i w określonym czasie, a kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania tego kredytu na ten cel i zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami według kryteriów zawieranych w umowie. Głównymi cechami kredytu są:

  • zwrotność,
  • terminowość,
  • oprocentowanie.

Jak można spłacać kredyt?

Istnieją trzy formy możliwości spłacenia kredytu:

  1. Jednorazowa – polega na spłacie całej kwoty wraz z odsetkami po upływie terminu zapisanego w umowie lub gdy umowa jest wypowiadana. Jest to jednak bardzo obciążające dla kredytobiorcy, ponieważ w momencie spłacania traci on zdolność do dokonywania wszelkiego rodzaju zakupów.
  2. Ratalna – polega na spłacaniu sum o równej wartości do końca okresu trwania umowy. Jest to forma, która nie obciąża aż tak bardzo zdolności dokonywania zakupów przez kredytobiorcę, pierwsza spłata zaczyna się z reguły po okresie karencji.
  3. Annuitetowa – jest to forma spłaty, która jest dokonywana z reguły po roku, występuje w równych odstępach czasu, jest stałą wielkość. Jest złożona ze spłaty odsetek i kapitału, przy czym wraz z każdą następną spłatą kapitału udział oprocentowania się zmniejsza.

 Jakie funkcje pełni kredyt?

  1. Emisyjną, tj. wprowadzenie pieniądza do obiegu, każde nowe udzielenie kredytu wprowadza pieniądz do obiegu, a każde spłacenie wycofuje go.
  2. Dochodową, tj. tworzy różnego rodzaju korzyści, ponieważ zwiększa się siła nabywcza pieniądza
  3. Interwencyjną, ponieważ kredyt jest podstawowym instrumentem w polityce ekonomicznej.
  4. Inne.

Dodaj komentarz