Macierz BCG – czym jest? Koncepcje, przykłady, interpretacja

Macierz BCG (Boston Consulting Group) to narzędzie strategiczne, które pomaga menedżerom w analizie portfolio produktów lub linii biznesowych w celu opracowania optymalnej strategii rozwoju firmy. Została opracowana w latach 60. XX wieku przez Bruce’a Hendersona, założyciela Boston Consulting Group. Macierz BCG jest oparta na dwóch wymiarach: wzroście rynku i udziale w rynku. W tym artykule przedstawimy, jak zastosować macierz BCG do analizy portfolio i strategii biznesowej, a także jakie są jej zalety i ograniczenia.

Co to jest macierz BCG?

Macierz BCG wykres

Macierz BCG to narzędzie analityczne, które pozwala ocenić pozycję konkurencyjną produktów lub linii biznesowych na rynku oraz ich potencjał wzrostu. Macierz BCG składa się z czterech kwadrantów, które reprezentują cztery różne rodzaje produktów lub linii biznesowych:

 • Gwiazdy (Stars): te produkty mają wysoki udział w rynku i znajdują się na szybko rosnącym rynku. Gwiazdy generują duże przychody, ale wymagają również dużych inwestycji w celu utrzymania i zwiększenia udziału w rynku. Długoterminowym celem dla gwiazd jest przekształcenie ich w „dojne krowy”.
 • Dojne krowy (Cash Cows): produkty te mają wysoki udział w rynku, ale znajdują się na dojrzewającym rynku o niskim wzroście. Dojne krowy generują dużo gotówki, która może być reinwestowana w inne produkty lub obszary biznesowe. Są one źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów dla firmy.
 • Zagadki (Question Marks): produkty te mają niski udział w rynku, ale znajdują się na szybko rosnącym rynku. Zagadki wymagają dużych inwestycji, aby zwiększyć ich udział w rynku i przekształcić się w gwiazdy. W przeciwnym razie, jeśli nie będą odpowiednio wspierane, mogą stać się „psami”.
 • Psy (Dogs): produkty te mają niski udział w rynku i znajdują się na dojrzewającym rynku o niskim wzroście. Psy generują niskie przychody i mogą nawet generować straty. W takim przypadku, należy rozważyć wycofanie tych produktów z rynku lub restrukturyzację działalności.

Jak używać macierzy BCG do analizy portfolio i strategii biznesowej?

Aby zastosować macierz BCG do analizy portfolio produktów lub linii biznesowych, należy wykonać następujących kroków:

Zbierz dane

Zbierz dane dotyczące udziału w rynku oraz wzrostu rynku dla każdego produktu lub linii biznesowej. Udział w rynku można uzyskać, analizując sprzedaż i przychody, podczas gdy wzrost rynku można oszacować, biorąc pod uwagę trendy w branży, prognozy i raporty analityczne.

Umieść produkty lub linie biznesowe na macierzy BCG

Następnie umieść każdy produkt lub linię biznesową na macierzy BCG, stosując zebrane dane. Gwiazdy znajdują się w prawym górnym kwadrancie, dojne krowy w lewym górnym kwadrancie, zagadki w prawym dolnym kwadrancie, a psy w lewym dolnym kwadrancie. Warto również zastosować skalę logarytmiczną na osi wzrostu rynku, aby uwzględnić różnice w tempie wzrostu między różnymi rynkami.

Analiza wyników

Teraz przeanalizuj pozycję każdego produktu lub linii biznesowej na macierzy BCG, aby zrozumieć, jakie działania strategiczne należy podjąć:

 • Gwiazdy: dla gwiazd warto zainwestować w rozwój, aby utrzymać ich konkurencyjność i zwiększyć udział w rynku. W miarę dojrzewania rynku, celem jest przekształcenie gwiazd w dojne krowy.
 • Dojne krowy: te produkty są źródłem stabilnych przychodów i powinny być utrzymane w celu generowania gotówki na finansowanie innych inicjatyw. Jednak nie należy dokonywać dużych inwestycji w dojne krowy, gdyż ich rynek nie rośnie.
 • Zagadki: zagadki wymagają analizy i podejmowania decyzji, czy warto zainwestować w ich rozwój, czy też nie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, można podjąć działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku i przekształcenie zagadek w gwiazdy. W przeciwnym razie, warto rozważyć redukcję inwestycji lub wycofanie się z rynku.
 • Psy: psy są mniej rentowne i mogą generować straty. Warto zastanowić się nad wycofaniem tych produktów z rynku, przeprowadzeniem restrukturyzacji lub szukaniem możliwości poprawy efektywności.

Opracowanie strategii biznesowej

Na podstawie analizy macierzy BCG opracuj strategię biznesową, która pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów firmy i skupienie się na najbardziej perspektywicznych produktach lub liniach biznesowych. Strategia ta może obejmować takie działania jak:

 • Inwestowanie w rozwój i promocję gwiazd, aby utrzymać i zwiększyć ich udział w rynku
 • Utrzymywanie dojne krów jako źródło stabilnych przychodów i wykorzystywanie generowanej gotówki do finansowania innych inicjatyw
 • Dokonywanie wyborów strategicznych dotyczących zagadek, czyli decydowanie, które z nich mają potencjał stać się gwiazdami, a które powinny być wycofane z rynku lub zredukowane
 • Restrukturyzacja, wycofywanie z rynku lub poszukiwanie możliwości poprawy efektywności w przypadku psów
  Złota i srebrna zasada bilansowa finansowania

Zalety i ograniczenia macierzy BCG

Macierz BCG jest powszechnie stosowanym narzędziem strategicznym ze względu na swoje liczne zalety:

 • Prostota i łatwość zrozumienia
 • Ułatwia identyfikację mocnych i słabych punktów portfolio produktów lub linii biznesowych
 • Pomaga w zarządzaniu zasobami firmy i koncentrowaniu się na najbardziej perspektywicznych obszarach biznesu
 • Umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji, marketingu i rozwoju produktów

Jednak macierz BCG ma także swoje ograniczenia:

 • Działa głównie na zasadzie porównań między produktami lub liniami biznesowymi, nie biorąc pod uwagę absolutnych wartości udziałów w rynku czy tempa wzrostu
 • Nie uwzględnia innych czynników wpływających na sukces rynkowy, takich jak konkurencja, koszty, bariery wejścia czy innowacje
 • Wyznaczenie granic między poszczególnymi kwadrantami może być subiektywne, co może prowadzić do różnych interpretacji wyników
 • W praktyce, nie wszystkie produkty czy linie biznesowe można jednoznacznie przypisać do jednego z czterech kwadrantów

Mimo tych ograniczeń, macierz BCG pozostaje użytecznym narzędziem strategicznym, które może pomóc menedżerom w analizie portfolio produktów lub linii biznesowych oraz w opracowywaniu strategii biznesowej.

Główne koncepcje strategiczne według macierzy BCG

Według macierzy BCG, przedsiębiorstwa mogą klasyfikować swoje produkty lub linie biznesowe w czterech kategoriach, które mają różne koncepcje strategiczne:

 1. Gwiazdy (Stars): Gwiazdy to produkty lub linie biznesowe z wysokim udziałem w rynku i wysokim tempem wzrostu rynku. Główne koncepcje strategiczne dla gwiazd to:
  • Inwestowanie w rozwój produktu, marketing i sprzedaż, aby utrzymać i zwiększyć udział w rynku
  • Ekspansja na nowe rynki i segmenty, aby wykorzystać potencjał wzrostu
  • Optymalizacja procesów i struktur organizacyjnych w celu utrzymania konkurencyjności
 2. Dojne krowy (Cash Cows): Dojne krowy to produkty lub linie biznesowe z wysokim udziałem w rynku, ale niskim tempem wzrostu rynku. Główne koncepcje strategiczne dla dojnych krów to:
  • Utrzymywanie wysokiej jakości produktów i usług w celu zabezpieczenia lojalności klientów
  • Optymalizacja kosztów i efektywności operacyjnej, aby generować większe przepływy gotówkowe
  • Wykorzystywanie generowanej gotówki do finansowania inwestycji w innych obszarach biznesu, takich jak gwiazdy czy zagadki
 3. Zagadki (Question Marks): Zagadki to produkty lub linie biznesowe z niskim udziałem w rynku, ale wysokim tempem wzrostu rynku. Główne koncepcje strategiczne dla zagadek to:
  • Ocena potencjału rynkowego i konkurencyjności produktów lub usług
  • Inwestowanie w rozwój, marketing i sprzedaż, jeśli istnieje duży potencjał wzrostu i zysku
  • Wycofanie się z rynku lub redukcja inwestycji, jeśli nie ma wystarczającego potencjału dla zysku
 4. Psy (Dogs): Psy to produkty lub linie biznesowe z niskim udziałem w rynku i niskim tempem wzrostu rynku. Główne koncepcje strategiczne dla psów to:
  • Restrukturyzacja lub wycofanie się z rynku, jeśli produkty lub usługi nie są rentowne lub generują straty
  • Poszukiwanie możliwości poprawy efektywności operacyjnej w celu zwiększenia rentowności
  • Skupienie się na innych obszarach biznesu, które mają większy potencjał wzrostu i zysku

Oprócz tych głównych koncepcji strategicznych, przedsiębiorstwa powinny również uwzględniać inne czynniki, takie jak takie jak konkurencja, innowacje, koszty, bariery wejścia na rynek czy zmiany w preferencjach konsumentów, podczas opracowywania swojej strategii biznesowej. Macierz BCG służy jako punkt wyjścia do analizy portfolio produktów lub linii biznesowych i pomaga w identyfikacji obszarów, na których warto skupić się lub zrewidować swoje działania.

W praktyce, menedżerowie powinni brać pod uwagę następujące aspekty:

 • Rozważenie synergii między produktami lub liniami biznesowymi: W niektórych przypadkach, produkty z różnych kwadrantów macierzy BCG mogą korzystać z synergii, np. wspólnego wykorzystania kanałów dystrybucji czy zasobów marketingowych. W takich sytuacjach, wartości dodanej można szukać także w produktach o słabszym potencjale wzrostu, jeśli wspierają one ogólną strategię firmy.
 • Długoterminowe planowanie: Strategie oparte na macierzy BCG powinny uwzględniać również długoterminowe perspektywy. Niektóre produkty lub linie biznesowe mogą przechodzić przez różne fazy życia, zmieniając swoją pozycję w macierzy BCG. Dlatego warto analizować cykle życia produktów oraz prognozy rynkowe, aby dostosować strategie do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Bieżące monitorowanie i ocena: Aby utrzymać skuteczność strategii opartej na macierzy BCG, przedsiębiorstwa powinny regularnie monitorować swoje produkty lub linie biznesowe, oceniając ich pozycję na macierzy BCG i wprowadzając korekty strategiczne w razie potrzeby.
 • Zastosowanie innych narzędzi strategicznych: Macierz BCG to tylko jedno z wielu narzędzi strategicznych, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w analizie i planowaniu ich działań. Warto korzystać również z innych narzędzi, takich jak analiza SWOT, analiza wartości dodanej czy analiza konkurencji (np. model pięciu sił Porter’a), aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji rynkowej i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
  Jak planować ścieżkę kariery zawodowej?

Korzystając z macierzy BCG w połączeniu z innymi narzędziami strategicznymi oraz uwzględniając specyfikę rynku i firmy, menedżerowie mogą opracować skuteczne strategie biznesowe, które pozwolą na optymalne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie długoterminowego wzrostu.

Przykłady macierzy BCG

Przykład macierzy BCG dla fikcyjnej firmy produkującej elektronikę może wyglądać następująco:

 1. Gwiazdy: Najbardziej dochodowe produkty firmy, które mają wysoki udział w rynku i działają na szybko rosnącym rynku. W przypadku naszej fikcyjnej firmy, gwiazdą może być innowacyjny smartfon, który zdobył dużą popularność i przyciągnął wielu klientów.
 2. Dojne krowy: Produkty o wysokim udziale w rynku, ale na dojrzałym i wolno rosnącym rynku. Dla naszej firmy produkującej elektronikę, dojną krową może być na przykład telewizor LED, który jest już długo na rynku i cieszy się stabilną sprzedażą.
 3. Pytajniki (Question Marks): Produkty o niskim udziale w rynku, ale na szybko rosnącym rynku. Dla naszej firmy, pytajnikiem może być na przykład inteligentna opaska fitness, która jest jeszcze nowością na rynku i jej sprzedaż nie jest jeszcze na tyle duża, aby uzyskać znaczący udział w rynku.
 4. Psy (Dogs): Produkty o niskim udziale w rynku i działające na wolno rosnącym lub kurczącym się rynku. W przypadku naszej fikcyjnej firmy, psem może być na przykład stacjonarny odtwarzacz DVD, który jest już przestarzałą technologią i nie przyciąga już nowych klientów.

Trudności metodologiczne macierzy BCG

Mimo że macierz BCG jest popularnym i szeroko stosowanym narzędziem analizy strategicznej, posiada ona również swoje trudności metodologiczne. Oto kilka z nich:

 1. Wyznaczanie wzrostu rynku i udziału w rynku: Macierz BCG opiera się na dwóch kluczowych miarach: wzroście rynku i udziale w rynku. Wyznaczenie tych wartości może być jednak trudne, zwłaszcza dla mniejszych firm lub w przypadku dynamicznych rynków. Ponadto, udział w rynku może być mierzony na różne sposoby, na przykład w oparciu o obroty, zyski czy ilość sprzedanych jednostek, co może prowadzić do niejednoznaczności wyników analizy.
 2. Relatywne kryteria oceny: Macierz BCG opiera się na porównaniu względnym produktów lub linii biznesowych w ramach portfolio firmy. To podejście może prowadzić do sytuacji, w której produkty są oceniane nie na podstawie swojego rzeczywistego potencjału, ale w odniesieniu do innych produktów w portfolio. Oznacza to, że wyniki analizy macierzy BCG mogą być silnie zależne od specyfiki portfolio firmy.
 3. Założenie o liniowej zależności między udziałem w rynku a rentownością: Macierz BCG opiera się na założeniu, że większy udział w rynku prowadzi do wyższej rentowności. W praktyce jednak, taka zależność może być nieliniowa, a zyski z większego udziału w rynku mogą być osiągane tylko do pewnego poziomu. W takim przypadku macierz BCG może prowadzić do błędnych rekomendacji strategicznych.
 4. Nadmierna uproszczona analiza: Macierz BCG uwzględnia tylko dwa kryteria oceny produktów lub linii biznesowych, pomijając inne istotne aspekty, takie jak konkurencja, bariery wejścia, innowacje czy zmiany w preferencjach konsumentów. W efekcie, macierz BCG może dawać uproszczony obraz sytuacji rynkowej i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
 5. Ograniczenia w zakresie stosowalności: Macierz BCG jest przede wszystkim narzędziem stosowanym w analizie portfolio produktów, co może ograniczać jej użyteczność w przypadku firm opartych na usługach czy firm o jednym produkcie.

Dodaj komentarz