Co to jest koszt jawny i ukryty?

koszty

Koszty są nieodłączną częścią życia codziennego, zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym. Rozumienie różnych rodzajów kosztów, takich jak koszty jawne i ukryte, może pomóc lepiej zarządzać swoimi finansami oraz podejmować bardziej świadome decyzje. W tym artykule dowiesz się, czym są koszty jawne i ukryte oraz jak je rozróżnić i uwzględnić w analizie finansowej. Co … Dowiedz się więcej

Makroekonomia i instrumenty makroekonomiczne

makroekonomia instrumenty

Ekonomię można podzielić na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia „jest gałęzią ekonomii, która zajmuje się badaniem ogółu gospodarki, na przykład całego państwa i mierzy takie parametry ekonomiczne jak poziom inflacji, poziom bezrobocia, stopy procentowe czy produktywność całej gospodarki. Makroekonomia wykształciła się jako osobna gałąź ekonomii podczas wielkiego kryzysu (ang. Great Depression), który miał miejsce w latach … Dowiedz się więcej

Szara strefa w gospodarce

Szara strefa

Szara strefa (ang. informal sector) to taka część gospodarki, która nie jest opodatkowana ani monitorowana przez jakąkolwiek formę rządu lub instytucji rządowej. W przeciwieństwie do gospodarki formalnej, działania i transakcje zawarte w ramach szarej strefy (gospodarki nieformalnej) nie są uwzględnione ani w PNB (produkt narodowy brutto), ani w PKB (produkt krajowy brutto). Inne terminy używane … Dowiedz się więcej

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy jest definiowany w literaturze jako „wzrost realnego dochodu, realnej produkcji lub realnego produktu narodowego brutto”[1]. Formułując to jeszcze inaczej, jest to skorygowany o inflację wzrost wartości produkowanych dóbr i usług przez ekonomię konkretnego kraju z biegiem czasu. Zwykle mierzony jest jako roczna stopa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) lub realnego PKB per capita … Dowiedz się więcej

Systemy gospodarcze – podział i charakterystyka

systemy gospodarcze

Pojęcie systemu gospodarczego sięga wczesnych lat XIX wieku. Z definicji słownika z Oxfordu wynika, że system ekonomiczny (economic system) to: „System, w którym społeczeństwo lub inna struktura jest zorganizowana w odniesieniu do swojej gospodarki, jest to suma instytucji ekonomicznych i ustaleń w społeczeństwie”[1]. Inna słownikowa definicja tłumaczy system ekonomiczny jako: „zorganizowany sposób, w którym stan … Dowiedz się więcej

Ekonometria i model ekonometryczny – co to?

ekonometria co to scaled

Pierwsze znane użycie terminu „ekonometria” przypisuje się polskiemu ekonomiście, Pawle Ciompie w 1910 roku. Ekonometria jest dziedziną pomocniczą w ramach ekonomii. Głównym zadaniem ekonometrii jest badanie ilościowych związków, które zachodzą pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. Ekonometria jest coraz częściej wykorzystywana przez współczesnych ekonomistów, w celu lepszego i dokładnego poznania i analizy procesów zachodzących w gospodarce. Schemat przedstawiony … Dowiedz się więcej

Co to jest ryzyko kredytowe?

ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe odnosi się do ryzyka, że pożyczkobiorca może nie spłacić zaciągniętej pożyczki (kredytu), i że pożyczkodawca może stracić sporą część pożyczki lub odsetki z nią związane. Ryzyko kredytowe powstaje, ponieważ kredytobiorcy oczekują wykorzystania przyszłych przepływów pieniężnych do spłaty bieżących długów; prawie nigdy nie można zagwarantować, że kredytobiorcy z pewnością będą mieli środki na spłatę … Dowiedz się więcej

Dual listing – podwójne notowanie na giełdzie

dual listing

Pojęcie dual listing odnosi się do spółki, która notuje swoje akcje na drugiej giełdzie, w dodatku do pierwszej giełdy papierów wartościowych. Firmy korzystają z dual listingu, ponieważ przynosi ono wiele korzyści, takich jak dodatkowa płynność, zwiększony dostęp do kapitału i możliwość notowania akcji przez dłuższy czas – jeżeli giełdy, na których akcje są notowane, znajdują … Dowiedz się więcej

Teoria dualnego rynku pracy

Teoria dualnego rynku pracy (określana również jako teoria segmentacji rynku pracy) ma na celu wprowadzenie szerszego zakresu czynników do badań ekonomicznych, takich jak aspekty instytucjonalne, rasa i płeć. Teoria ta dzieli gospodarkę na dwie części, zwane sektorami „pierwotnymi” i „wtórnymi”. Można również rozróżnić sektory lub sektory formalne / nieformalne o wysokiej / niskiej wartości dodanej. … Dowiedz się więcej

Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

papier komercyjny

Krótkoterminowe papiery dłużne (KPD albo KPDP), nazywane także papierami komercyjnymi (ang. commercial papers) – to niezabezpieczony, krótkoterminowy dług wyemitowany w postaci papieru wartościowego przez przedsiębiorstwo. Przychód z ich sprzedaży jest zwykle przeznaczany na spłatę bieżących należności i zobowiązań. Papiery komercyjne zwykle nie mają ze sobą żadnego zabezpieczenia, więc jedynie firmy (emitenci) o bardzo wysokiej zdolności … Dowiedz się więcej