Ekonomia – co to za twór i z czym to się je?

Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, wykrywa zależności, oddziaływania i prawidłowości opisujące procesy gospodarcze. Podstawowym aspektem jest tu wyróżnienie zasobów niezbędnych do wytwarzania środków w postaci towarów i usług, czyli czynników produkcji. Samo pojęcie zostało wprowadzone przez czołową postać, mówi się nawet, że Twórcę ekonomii klasycznej, Adama Smitha w XVIII wieku. Obowiązuje tu podział na trzy kategorie, a mianowicie

  • ziemia i surowce naturalne
  • praca (praca człowieka w wytworzeniu danego środka)
  • kapitał (narzędzia, maszyny, budynki).

Jak wiemy, w przeciwieństwie do kapitału jaki posiadamy, nasze potrzeby są nieograniczone, chcemy coraz to nowe rzeczy zakupić, np. nowe mieszkanie, nowe auto jak również i środki do konsumpcji. Ekonomia więc stara się wskazać, jak za pomocą danego kapitału, w dowolnych warunkach społeczno-gospodarczych, ludzie starają się zaspokajać swoje potrzeby, a także czy sposób, w jaki to zrobili jest efektywny i jaki czynnik wpływa na to, czy wybory ludzkie w zarządzaniu zasobami jest  efektywny.

Z drugiej strony, ekonomia zajmuje się tematyką codziennych wyborów jak i tych, które zazwyczaj nie dotyczą przeciętnych zjadaczy chleba. Ekonomia też zajmuje się analizą zjawisk gospodarczych , o przyczynach i skutkach danych wyborów, zasadniczo pozwala znaleźć odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

  • CO PRODUKOWAĆ?
  • JAK PRODUKOWAĆ?
  • DLA KOGO PRODUKOWAĆ?

W Ekonomii wyróżniamy dwa odrębne działy:

  • MIKROEKONOMIA
  • MAKROEKONOMIA

Mikroekonomia bada elementy tworzące pewną całość, czyli gospodarkę, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy rynki danych produktów i usług. Zajmuje się analizą zachowań konsumentów i producentów na rynku, bada, co wpływa na wielkość produkcji, podaży produktów i usług, a także zapotrzebowania na nie itd.

Makroekonomia analizuje gospodarkę jako całość, czyli wyjaśnia, jakie czynniki warunkują poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarce, a także globalnymi podażą środków i popytem na nie, bada ona wielkości agregatowe w odróżnieniu od mikroekonomii zajmującej się poszczególnymi zjawiskami i procesami gospodarczymi.

Dodaj komentarz