Czym jest kontrakt futures?

Kontrakt futures jest kontraktem terminowym, jest to umowa zawierana między stronami, jedna z nich kupuje, a druga dostarcza instrument bazowy w ściśle określonym terminie po określonej cenie. W odróżnieniu od kontraktu forward jest on przedmiotem obrotu giełdowego, jest standaryzowany.

Nie trzeba natomiast spełnić zobowiązania w terminie wykonania kontraktu(data rozliczenia). Ceną terminową kontraktu futures nazywa się cenę, po której transakcja zostanie zrealizowana przez strony w przyszłości.  Futures podlegają dziennym rozliczeniom każdego dnia, w którym występują(po zamknięciu sesji giełdowej). Nie jest to więc jak w przypadku kontraktu forward, gdzie realizacja forward była za pomocą jednorazowej płatności w terminie wygaśnięcia kontraktu.

Przykładem kontraktów omawianych w artykule są finansowe kontrakty futures. Instrumentem bazowym jest tu np. waluta, na którą opiewa kontrakt.

Strony futures odpowiadają też przed izbą rozliczeniową, która w umowie z kontrahentem zajmuje odpowiednio pozycję długą lub krótką. Kontrahenci chcący zawrzeć umowę kontraktu futures muszą też wpłacić kaucję, za pomocą której otworzy pozycję dając sygnał i gwarantując realizację transakcji.

Wspomniane wcześniej finansowe kontrakty futures pojawiają się bardzo często na rynku giełdowym i stanowią zdecydowaną większość wśród futures. Oprócz walutowych transakcji futures wyróżniamy też procentowe, które z reguły zawierane są na obligacje rządowe oraz indeksowe zawierane na indeksy giełdowe.

Dodaj komentarz