Czym jest kontrakt forward?

Kontraktem forward nazywa się umowę pomiędzy stronami dotyczącą kupna albo sprzedaży jakiegoś dobra w ściśle ustalonym terminie w określonej ilości po danej cenie ustalanej w momencie podpisywania umowy. Nabywca zajmuje pozycję długą, zobowiązuje się on do kupna dóbr w konkretnym terminie po ustalonej cenie. Ten, kto sprzedaje kontrakt zajmuje pozycję krótką i on jest zobowiązany do sprzedaży( dostarczenia) dóbr po ustalonej cenie w kontrakcie. Nie ma konieczności fizycznej dostawy dóbr.

Warunki tego kontraktu ustala się przez strony podpisujące umowę, sam kontrakt forward nie jest przedmiotem standaryzowanym. Jest pełna dowolność zakupu dóbr odnośnie ilości, terminu i ceny dostawy podczas negocjowania warunków, nie jest więc on przedmiotem obrotu na giełdzie i nie podlega codziennym rozliczeniom po zamknięciu sesji giełdowej. W większości występuje na rynku pozagiełdowym.

Kontrakty forward przede wszystkim charakteryzuje zobowiązanie się obu stron do realizacji kontraktu. Zawierane są, bo jedna ze stron transakcji prognozuje, że cena danego dobra za jakiś czas się zmieni i będzie różna od ceny wykonania kontraktu.

Przykładem tych kontraktów są kontrakty walutowe forward. Polega to na tym, że nabywca zapłaci za daną kwotę w dolarach równowartość w walucie euro.

Dodaj komentarz