Czym są strategie opcyjne?

Przez strategie opcyjne zwykle rozumie się połączenie lub kombinację przynajmniej dwóch pozycji w opcjach i innych kontraktach terminowych. Stosowane są różne warianty i możliwości zestawienia opcji w pewien portfel. Wyróżniamy strategie syntetyczne, rozpiętościowe (tzw. spready) jak również strategie kombinowane. W tych pierwszych kontrahent jest zabezpieczony przed ryzykiem spadku mając tym samym możliwość osiągnięcia przyzwoitego zysku. … Dowiedz się więcej

Czym są opcje?

Opcja to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy stronami dająca prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Wyróżniamy opcje kupna i sprzedaży. Opcją kupna nazywa się opcję, która zezwala na zakup instrumentu bazowego w pewnej ilości po określonej w umowie cenie i określonym terminie. Kupujący tę opcję ma prawo do zakupu instrumentu i jeśli zechce to sprzedający … Dowiedz się więcej

Czym są kontrakty wymiany?

Kontrakty wymiany, czyli popularne swapy to umowy pomiędzy dwiema stronami do wymiany gotówki w określonych odstępach czasu. Związane jest to głównie z walutami obcymi lub niekiedy też instrumentami dłużnymi. Dzieli się je na procentowe i walutowe. Są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów i nie są przedmiotem obrotu na giełdzie, z reguły są dostępne tylko dla … Dowiedz się więcej

Czym jest kontrakt futures?

Kontrakt futures jest kontraktem terminowym, jest to umowa zawierana między stronami, jedna z nich kupuje, a druga dostarcza instrument bazowy w ściśle określonym terminie po określonej cenie. W odróżnieniu od kontraktu forward jest on przedmiotem obrotu giełdowego, jest standaryzowany. Nie trzeba natomiast spełnić zobowiązania w terminie wykonania kontraktu(data rozliczenia). Ceną terminową kontraktu futures nazywa się … Dowiedz się więcej

Czym jest kontrakt forward?

Kontraktem forward nazywa się umowę pomiędzy stronami dotyczącą kupna albo sprzedaży jakiegoś dobra w ściśle ustalonym terminie w określonej ilości po danej cenie ustalanej w momencie podpisywania umowy. Nabywca zajmuje pozycję długą, zobowiązuje się on do kupna dóbr w konkretnym terminie po ustalonej cenie. Ten, kto sprzedaje kontrakt zajmuje pozycję krótką i on jest zobowiązany … Dowiedz się więcej

Czym jest indeks giełdowy?

Indeks giełdowy to wartość, która wyraża zmianę kursów notowań na giełdzie, a w czasie sesji obliczana jest za pomocą wyceny akcji konkretnych spółek. Pokazuje on tendencję panującą na rynku i ma za zadanie pomóc inwestorom na lepsze i dokładniejsze przewidzenie zmian kursów na rynku giełdowym. Jest także instrumentem finansowym, ponieważ na niego zawierane są niektóre … Dowiedz się więcej

Czym są obligacje?

Obligacje są papierami wartościowymi, w których następuje „umowa” pomiędzy emitentem, a obligatariuszem. Pierwszy z nich  jest zobowiązany do płacenia właścicielowi obligacji pewnej kwoty pieniędzy w określonych przedziałach czasu do momentu wypłacenia pełnej kwoty pożyczki w terminie wykupu obligacji. Terminem wykupu obligacji nazywamy dzień, po którym obligacja podlega wykupieniu. Wartością nominalną natomiast nazywamy kwotę, jaką obligatariusz … Dowiedz się więcej

Ekonomia – co to za twór i z czym to się je?

Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, wykrywa zależności, oddziaływania i prawidłowości opisujące procesy gospodarcze. Podstawowym aspektem jest tu wyróżnienie zasobów niezbędnych do wytwarzania środków w postaci towarów i usług, czyli czynników produkcji. Samo pojęcie zostało wprowadzone przez czołową postać, mówi się nawet, że Twórcę ekonomii klasycznej, Adama Smitha w XVIII wieku. Obowiązuje tu podział na … Dowiedz się więcej

Czym są akcje?

Akcje są papierami wartościowymi, które stwierdzają udział w danej firmie czy przedsiębiorstwie. Akcje są imienne lub na okaziciela, lecz przedmiotem obrotu giełdowego mogą być jedynie te drugie, ponieważ są wystandaryzowanymi instrumentami finansowymi. Akcje imienne należy więc pozbawić cech indywidualnych i wtedy mogą być wprowadzone do obiegu. Można też akcje podzielić na inny sposób, np. na … Dowiedz się więcej

O podstawach kredytów bankowych

Czym jest kredyt bankowy? Jest to umowa, która jest zawierana „na piśmie” pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kredytodawcą, którym zazwyczaj jest jeden bank umożliwia udostępnienie danej kwoty gotówki na określony cel i w określonym czasie, a kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania tego kredytu na ten cel i zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami według kryteriów zawieranych … Dowiedz się więcej