Ekonomia – co to za twór i z czym to się je?

Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, wykrywa zależności, oddziaływania i prawidłowości opisujące procesy gospodarcze. Podstawowym aspektem jest tu wyróżnienie zasobów niezbędnych do wytwarzania środków w postaci towarów i usług, czyli czynników produkcji. Samo pojęcie zostało wprowadzone przez czołową postać, mówi się nawet, że Twórcę ekonomii klasycznej, Adama Smitha w XVIII wieku. Obowiązuje tu podział na … Dowiedz się więcej

Czym są akcje?

Akcje są papierami wartościowymi, które stwierdzają udział w danej firmie czy przedsiębiorstwie. Akcje są imienne lub na okaziciela, lecz przedmiotem obrotu giełdowego mogą być jedynie te drugie, ponieważ są wystandaryzowanymi instrumentami finansowymi. Akcje imienne należy więc pozbawić cech indywidualnych i wtedy mogą być wprowadzone do obiegu. Można też akcje podzielić na inny sposób, np. na … Dowiedz się więcej

O podstawach kredytów bankowych

Czym jest kredyt bankowy? Jest to umowa, która jest zawierana „na piśmie” pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Kredytodawcą, którym zazwyczaj jest jeden bank umożliwia udostępnienie danej kwoty gotówki na określony cel i w określonym czasie, a kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania tego kredytu na ten cel i zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami według kryteriów zawieranych … Dowiedz się więcej

Obiekt kosztów

Obiekt kosztów (nazywany też obiektem kosztowym) to każda rzecz, dla której koszty są liczone oddzielnie. Jest to kluczowe pojęcie stosowane w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa. Oto niektóre rodzaje obiektów kosztowych: Produkcja – najczęstszymi obiektami kosztów są produkty i usługi firmy, ponieważ chce ona znać koszt ich produkcji dla analizy rentowności i ustalania cen. Operacyjny – obiekt … Dowiedz się więcej