Ślepy fundusz powierniczy

fundusz powierniczy

Ślepy fundusz powierniczy to taki fundusz, w którym jego beneficjenci (fundatorzy, często politycy) nie posiadają wiedzy o zasobach funduszu i nie mają prawa interweniować w ich obsługę. W ślepym funduszu powiernicy mają pełną swobodę nad kontrolą aktywami. Politycy lub inni ludzie zajmujący wrażliwe stanowiska (np. dziennikarze czy przywódcy religijni) często lokują swoje osobiste aktywa (w … Dowiedz się więcej

Paradoks trzech więźniów

Dylemat więźnia

Paradoks więźnia, paradoks trzech więźniów lub dylemat więźnia to bardzo ciekawy problem w teorii gier. Paradoks skazanego W trzech celach osadzono trzech więźniów A, B i C. Sposób rozmieszczenia cel wyklucza porozumiewanie się między nimi. Nazajutrz więźniowie zostaną straceni, lecz z okazji nadchodzącego święta jeden z nich został już losowo ułaskawiony, lecz dowie się o … Dowiedz się więcej

Co to jest ryzyko kredytowe?

ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe odnosi się do ryzyka, że pożyczkobiorca może nie spłacić zaciągniętej pożyczki (kredytu), i że pożyczkodawca może stracić sporą część pożyczki lub odsetki z nią związane. Ryzyko kredytowe powstaje, ponieważ kredytobiorcy oczekują wykorzystania przyszłych przepływów pieniężnych do spłaty bieżących długów; prawie nigdy nie można zagwarantować, że kredytobiorcy z pewnością będą mieli środki na spłatę … Dowiedz się więcej

Dual listing – podwójne notowanie na giełdzie

dual listing

Pojęcie dual listing odnosi się do spółki, która notuje swoje akcje na drugiej giełdzie, w dodatku do pierwszej giełdy papierów wartościowych. Firmy korzystają z dual listingu, ponieważ przynosi ono wiele korzyści, takich jak dodatkowa płynność, zwiększony dostęp do kapitału i możliwość notowania akcji przez dłuższy czas – jeżeli giełdy, na których akcje są notowane, znajdują … Dowiedz się więcej

Teoria dualnego rynku pracy

Teoria dualnego rynku pracy (określana również jako teoria segmentacji rynku pracy) ma na celu wprowadzenie szerszego zakresu czynników do badań ekonomicznych, takich jak aspekty instytucjonalne, rasa i płeć. Teoria ta dzieli gospodarkę na dwie części, zwane sektorami „pierwotnymi” i „wtórnymi”. Można również rozróżnić sektory lub sektory formalne / nieformalne o wysokiej / niskiej wartości dodanej. … Dowiedz się więcej

Paradoks liberalizmu Sena

Paradoks liberalizmu, inaczej paradoks Sena to logiczny paradoks odkryty przez Amartya Sen’a, który mówi o tym, że żaden system społeczny nie może jednocześnie: dawać minimalne poczucie wolności obywatelom, zawsze skutkować rodzajem efektywności ekonomicznej zwanej optimum Pareto, być w stanie funkcjonować w jakimkolwiek społeczeństwie. Paradoks Sena jest kontrowersyjny, ponieważ wydaje się być sprzeczny z klasycznym liberalnym … Dowiedz się więcej

Co to jest cena dualna i realna?

W ekonomii można rozróżnić pojęcie ceny dualnej i ceny rynkowej. Cena dualna (inaczej kalkulacyjna, hipotetyczna, rozrachunkowa lub społeczna) – ceny te nie występują w rzeczywistości na rynku, są to ceny szacowane z uwagi na zawodność rynku. Cenę dualną można obliczyć korzystając z analizy (wyceny) społecznych kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego. Cena dualna stosowana jest kiedy … Dowiedz się więcej

Co to są koszty krańcowe?

koszty krancowe marginalne

Koszty krańcowe (koszty marginalne), w ekonomii i w finansach, koszt krańcowy to zmiana w koszcie całkowitym, która powstaje kiedy ilość wyprodukowanych dóbr wzrasta o jednostkę. Oznacza to, że jest to koszt wytworzenia dodatkowej jednostki dobra. W ujęciu ogólnym, koszt krańcowy na każdym poziomie produkcji obejmuje jakikolwiek dodatkowy koszt niezbędny do wyprodukowania kolejnej jednostki. Dla przykładu, … Dowiedz się więcej

Co to są koszty stałe?

Kształtowanie się całkowitych kosztów stałych na wykresie

W ekonomii, koszty stałe (koszty pośrednie, koszty ogólne) to wydatki przedsiębiorstwa, które nie są zależne od poziomu dóbr lub usług wyprodukowanych przez to przedsiębiorstwo. Zwykle są związane z czasem, np. są to wypłaty czy czynsze opłacane każdego miesiąca. Koszty stałe są przeciwieństwem kosztów zmiennych, które są związane z wolumenem (objętością) i są wypłacane ze względu … Dowiedz się więcej

Co to jest próg rentowności?

prog rentownosci wykres

Próg rentowności, znany także jako punkt wyrównania, a z angielskiego to break-even point (BEP). Poziom progu rentowności przedstawia ilość sprzedaży – w jednostkach lub dochodach – która jest potrzebna do pokrycia całości kosztów (stałych i zmiennych). Całkowity zysk w punkcie progu rentowności jest równy zero. Ustalenie progu rentowności jest możliwe jedynie wtedy gdy ceny produktów … Dowiedz się więcej